spacer
Language/Sprache:   Nederlands Englisch Deutsch
Privacyverklaring, disclaimer, onze rechten & uw garanties
 
Privacyverklaring (geplaatst op 25 mei 2018)

Geplaatst: 25 mei 2018.

Younique Music Group B.V. (YMG, 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'), Russchevlietstraat 7, 4507 CH te Schoondijke, is de verwerkingsverantwoordelijke en exploitant van tmfonline.com.

YMG spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen.

Reikwijdte
Deze privacyverklaring is van toepasing op/geldt voor alle TMF Online-websites, -toepassingen, -diensten en -tools (gezamenlijk “Diensten” genoemd) waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te plaatsen met de ingangsdatum van de gewijzigde versie. We kondigen materiële wijzigingen in deze privacyverklaring aan via e-mail.

Persoonsgegevens die we verzamelen
Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit van die natuurlijke persoon.
Gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie hetzij anderszins, beschouwen we niet als persoonsgegevens.
We verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u onze Diensten gebruikt.

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken
We gebruiken uw persoonsgegevens om een overeenkomst met u na te komen en u onze Diensten te leveren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om uw vitale belangen te beschermen.
We gebruiken uw persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen op voorwaarde dat uw rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan deze belangen.

Uw keuzes over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken
U hebt keuzes met betrekking tot de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren, u marketinginformatie te sturen en u aangepaste en relevante informatie te tonen.

Manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt inzien, beheren en corrigeren
We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn.

Hoe we uw persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om onze Diensten te leveren waar om u hebt verzocht of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het voldoen aan onze juridische verplichtingen, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van ons beleid.

Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen
We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, neemt u dan contact op met administration@tmfonline.com.

 
 
Cookies
Younique Music Group hanteert op haar website 'cookies'. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die wij op uw systeem plaatsen. Deze cookies zijn nodig om de werking van onze webshop (inloggen, aankoopsessie) mogelijk te maken en toekomstige bezoeken gemakkelijker te maken. Ze dienen ook om internetverkeer van en naar onze website inzichtelijk te maken. Indien u dit niet wilt kunt u op uw eigen PC systeem de acceptatie van cookies uitschakelen. (lees hierover meer op de website van de consumentenbond).
Indien u de accepetatie van cookies uitschakeld kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van onze webshop. De 'cookie' die wij plaatsen heet: 'tmfonline' en vervalt als u uw webbrowser sluit. Daarnaast worden er door 'derden' o.a Google traffic gerelateerde 'cookies' geplaatst die voor analysedoeleinden dienen: _utma, _utmb, _utmc, _utmz. Deze cookies vervallen ook als u uw webbrowser sluit.
 
 
Disclaimer
Alle producties, midifiles, audiofiles (MP3) en andere zaken zijn -in opdracht van-, gearrangeerd en geproduceerd door en exclusief eigendom van ®Younique Music Group BV en worden beschermd door nationale (Auteursrecht & WNR) en internationale wetgeving. De getoonde afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld voor herkenning en worden nooit meegeleverd. Ze zijn het eigendom van de betreffende gerespecteerde bedrijven. De aangeboden producties zijn standaard midifile data of audio backing tracks daarop gebaseerd. Onze producties zijn niet de originele songs of muziek en ze zijn niet uitgevoerd door de originele artiesten. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is uitsluitend persoonlijk gebruik toegestaan. Van alle Music Impression producties worden uitsluitend gebruikerslicenties verkocht. Deze producties zijn en blijven eigendom van Music Impressions.
 
 
Wet en regelgeving
Website: Alle pagina's en overige inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van Younique Music Group BV. Niets uit deze website of afzonderlijke pagina's mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Younique Music Group BV. Sommige delen van onze website bevatten beelden, inhoud en scripting die onder het auteursrecht van andere gerespecteerde bedrijven vallen.

Wetgeving: YMG is exclusief gerechtigd haar midifiles te exploiteren op grond van de Wet op de naburige rechten ("WNR") (artikel 2 en 6 WNR). Midifiles zijn aan te merken als fonogrammen in de zin van de WNR (art. 1 lid 1 sub c WNR). YMG is de fonogramproducent (artikel 1 lid 1 sub d WNR). Bovendien heeft YMG alle rechten van de uitvoerende artiest (artikel 1 lid 1 sub a WNR) die de midifiles heeft ingespeeld overgedragen gekregen. Daarnaast is YMG auteursrechthebbende van de midifiles. Midifiles komen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking op grond van artikel 10 lid 1 sub 12 Auteurswet.
 
 
Garantie
De online aankoper wordt geacht alle aanwijzingen tijdens het gehele proces van registreren, aankopen en downloaden op de websites van YMG correct op te volgen. Indien downloads vanaf de online webshop van YMG niet correct verlopen nadat de online betaling door aankoper heeft plaatsgevonden, kan de aankoper hiervan per e-mail melding maken. YMG zal dan, na verificatie van de betaling, de downloadorder opnieuw aan de aankoper beschikbaar stellen. De aankoper dient daartoe de 'order/betaalbevestiging' die per e-mail door ons aan u verstuurd is, na uw betaling, aan ons te e-mailen onder vermelding van 'fout gelopen download' (zie hiervoor ook de vragenpagina).
 
 
CD en DVD producties en ander gebruik alleen met toestemming
Op onze midi- en audiofiles rusten onze intellectuele - en naburig rechten. Het is daarom verboden om onze files, geheel, gedeeltelijk (ook al is het maar één track) of in welke aangepaste vorm dan ook, te gebruiken voor commercials, karaoke CD en/of DVD producties, andere CD en/of DVD producties, orkestbanden, ringtones of andere doeleinden. U dient hiervoor onze schriftelijke toestemming te vragen. Ook het plaatesen van demo's op uw website valt hieronder. U verwerft nooit het eigendom van onze producten maar alleen het persoonlijk gebruiksrecht.
 
 
Wat is toegestaan?
De rechtmatige/geregistreerde koper is verantwoordelijk voor de aangekochte licentie en mag één persoonlijke veiligheidskopie maken van zijn/haar aankopen. Ook is het toegestaan om tempo's, toonhoogtes en eventueel instrument/controlers te veranderen, maar alleen voor eigen gebruik. Onder 'eigen' gebruik verstaan wij ook het gebruik van onze files voor uw optredens (u neemt daaraan deel). U kunt alleen producten bij ons kopen als u onze voorwaarden en daarmee onze rechten accepteert.
 
 
Ruilen, weggeven, illegaal verhandelen en/of aanbieden is een misdrijf
Het is op geen enkele wijze toegestaan om onze midifiles en MP3 audiofiles te ruilen, weg te geven, te verhandelen of aan te bieden. Wij geven daar nadrukkelijk geen toestemming voor. Maakt u zich schuldig aan illegale verspreiding, op welke wijze dan ook, dan wordt u daarvoor door ons in rechte aangesproken. Legaal aankopen doet u alléén rechtstreeks bij ons of bij onze dealers.
 
 
YMG beschermt haar producten
Alle aankopen en downloads vanaf onze website/shop zijn vanaf 2008 gemarkeerd en door ons te herleiden naar de originele koper/abonnee. Als u op illegale wijze in het bezit bent gekomen van onze files en onze files daardoor onrechtmatig gebruikt loopt u het risico dat wij u hiervoor ook in rechte zullen aanspreken. Eerlijk duurt het langst, riskeer geen hoge boetes.
 
 
Illegaal verkregen TMF midi- of audiofiles kunt u legaal maken
Indien u TMF midi- of audiofiles in uw bezit heeft die u niet op een legale manier verkregen heeft, kunt u met ons gerust contact opnemen. U kunt deze files dan in overleg met ons legaal maken. Schroom niet, bel ons gewoon en wij vinden samen een passende oplossing.
 
 
Onze leveringsvoorwaarden
Klik hier, voor onze leveringsvoorwaarden als pdf-bestand. Die kunt u lezen, opslaan of uitprinten